Competenţe specifice ale disciplinei Biologie

1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfoanatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi la rolul acestora în supravieţuirea organismelor.

2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.

3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.

4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.

5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.


Curriculumul la disciplina Biologie reflectă conținutul biologiei în calitate de știință care studiază organismele vii, relațiile dintre organisme și relațiile lor cu mediul înconjurător.

Valoarea formativă a disciplinei constă în:

-          formarea unor competențe cognitive care vizează utilizarea teoriilor și a noțiunilor achiziționate în cadrul educației formale, precum și a cunoștințelor dobândite prin experiența de viață;

-          formarea competențelor funcționale care reprezintă aplicarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor în domeniul de activitate educațional și social;

-          formarea unei conduite care vizează prezența valorilor personale referitoare la: protecția mediului ambiant prin educație pentru dezvoltarea durabilă, menținerea propriei stări de sănătate și a celor din jur, integrarea elevului la condițiile sociale ale vieții.

Astfel, curriculumul liceal la biologie orientează proiectarea, organizarea și desfășurarea demersului educațional în contextul unei pedagogii axate pe competențe.


Cursul de biologie pentru anul I include 60 ore anual. Cursul dat contine 3 module: 

Modulul I: Insusirile generale ale organismelor

Modulul II: Organizarea celulara a celulelor

Modulul III: Principiile de clasificare si sistematematica lumii vii


Биология 1 курс насчитывает  60 час, 2 часа в неделю.

Курс включает  3 модуля:

Общие свойства всех живых организмов.

Клетка -элементарная структурная и функциональная единица живых организмов.

Систематика организмов.

Компетенции :

1. Использование научного языка биологии в различных контекстах общения.

2.Исследование живого мира с помощью специфических средств и методов изучения для улучшения качества жизни и окружающей среды.

3.Участие в мероприятиях по сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих.

4.Участие через партнерство в мероприятиях по защите биоразнообразия.