Ca disciplină aplicativă, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor are drept obiect de studiu metodele de elaborare, proiectare, implementare, deservire tehnică şi utilizare a produselor-program de prelucrare a informaţiilor reprezentate în formă de date numerice, texte, imagini, fişiere grafice, fişiere audio şi fişiere video. Ca domeniu de activitate, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor include implementarea, întreţinerea şi utilizarea produselor-program destinate păstrării, transmiterii şi prelucrării informaţiilor digitale: datele numerice, documentelor text, documentelor grafice, secvenţelor audio şi video. În calitate de disciplină şcolară, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor are drept scop formarea de competenţe de utilizare avansată a principalelor produse-program destinate prelucrărilor de date numerice, textelor, imaginilor, secvenţelor audio şi video, de elaborare a unor programe elementare de calculator şi de proiecte care să valorifice capacitatea de organizare şi creativitate digitală.

Procesul general de predare–învăţare a disciplinei Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor este elaborat în contextul sistemului de competenţe pentru învăţământul preuniversitar. Competenţa şcolară este definită ca un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dobândite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vârstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării problemelor cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală.

Tehnologia calculatorului devine din ce în ce mai mult o forță cheie în transformarea vieții oamenilor și a societății. Ea afectează oamenii și natura, productivitatea și educația lor. Omul viitorului va trebui să stăpânească educația informațională pentru a putea înțelege și utiliza tehnologia informației contemporane, precum și diferite moduri în care această tehnologie poate fi încorporată în afaceri și în societate.

Pregătirea profesională este un proces lung, repetitiv, o învățare pe tot parcursul vieții. Nu este doar o obligație, ci și o nevoie personală a fiecărui individ care este conștient de acțiunile și de importanța profesiei sale.

Deoarece sunt profesor, cred că noi, și toți angajații din sectorul educației, jucăm un rol important în dezvoltarea elevilor ca indivizi și că putem contribui la versatilitatea acestei dezvoltări în beneficiul personal al elevilor și al societății. Acești elevi vor fi membri activi în viitor și vor ajuta să facă lumea un loc mai bun.

Programele de formare profesională ar trebui să ajute tinerii și adulții să-și dezvolte cunoștințele și abilitățile prin formare, ateliere de lucru, programe și alte mijloace de îmbunătățire pentru a-și schimba viața în bine!

Tehnologia informației este un curs de lecții practice, ce are ca scop formarea de competenţe de utilizare avansată a principalelor produse-program destinate prelucrărilor de date numerice, textelor, imaginilor, secvenţelor audio şi video.


Cursul este destinat elevilor din anul III, semestrul II.

Cursul dat este pentru grupele anului IV. 

Economia ramurii studiază teoria și prectica activității economice în strânsă legătură cu exigențele formării și luării deciziilor în vederea funcționării întreprinderii. Aceasta include studierea formelor organizatorice, funcțiilor, problemelor acumulării și utilizării eficiente a tuturor resurselor în scopul desfășurării activității economice a întreprinderii.

Educaţia economică şi antreprenorială a tinerei generaţii în Republica Moldova a devenit în ultimul timp un obiectiv social de importanţă cardinală. Tot mai mulţi cetăţeni îşi orientează activitatea în domeniul economic. În conjunctura actuală atît de complexă şi axată pe competiţie de la nivel individual la scara concurenţei între ţări şi chiar părţi ale lumii, fiecare persoană ar avea nevoie de spirit întreprinzător pentru afirmare, de abilităţi şi competenţe integratoare pentru asigurarea succesului în plan personal, social şi profesional.


Tehnici de Comunicare reprezintă o componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru domeniul de formare profesională Utilizarea calculatorului, specialitatea 61110 Calculatoare, calificarea Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor. Face parte din categoria unităţilor de curs obligatorii (cod O) ale Planului de învăţământ şi are rolul de formare/dezvoltare  a competenţelor generale. Unitatea de curs are alocate 60 de ore (semestrul II), dintre care 30 de ore sunt proiectate pentru studiul individual ghidat de către profesor.

 Învăţământul profesional tehnic pregăteşte, conform Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), specialişti-tehnicieni, care corespund calificării profesionale de nivelul 4. Ocupaţiile raportate la acest nivel de calificare necesită un nivel avansat  de ştiinţă de carte, precum şi abilităţi excelente de comunicare interumană. La astfel de abilităţi pot fi atribuite capacitatea de a înţelege un material complex scris, capacitatea de a transmite  idei, păreri, argumente, atitudini prin diferite tehnici: rapoarte, scrisori, dări de seamă, prezentări verbale etc. În acest context, finalităţile unităţii de curs Tehnici de Comunicare vizează comunicarea corectă, coerentă şi argumentată în limba română,  în  situaţii reale ale vieţii, competenţă-cheie care se formează, în cadrul disciplinei Limba şi literatura română, dar şi a celorlalte discipline, inclusiv de specialitate, şi se perfecţionează continuu, pe parcursul întregii vieţi, deoarece omul, ca fiinţă socială, nu poate exista în afara comunicării, e ,,ceva nedesăvârşit care tinde necontenit la ceva mai mare şi mai bun decât el însuşi” (Descartes).


General

Sisteme de operare


Titular: Enache Nadejda

Importanța studierii unui limbaj de programare reiese din principala funcție a lui, cea de mijloc
de interacțiune practică dintre om și calculator. Există multe limbaje de programare. Ele oferă
posibilitatea de a transpune algoritmii de rezolvare a problemelor din limbajul uman în cel al
calculatorului. Cu apariția mediilor de programare integrate este posibilă utilizarea limbajelor
de programare de către diferite categorii de utilizatori. Sunt rezolvate o mulțime de probleme
din multe domenii de activitate umană.
Modulul respectiv este structurat în șase unități de învățare și este destinat formării
competențelor de realizare efectivă a aplicațiilor într-un limbaj de programare.
Rolul modulului ”Limbaje de programare” constă în formarea competenţelor şi abilităţilor
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru în procesul de asistenţă la elaborarea
aplicaţiilor.
La finalizarea modulului, elevul va fi capabil să:descrie structura interfeței mediului de programare integrat;
realizeze algoritmul de elaborare a problemei;
realizeze etapele de rezolvare a problemei;
rezolve probleme concrete cu aplicarea structurilor de date;
rezolve probleme cu utilizarea fișierelor;
rezolve probleme cu utilizarea claselor și obiectelor;
interprete pas cu pas îndeplinirea programului.


Limbaje de asamblare
destinat lelevilor anului 4 de studii.
prof. Ciurari Marcela

Analiza și sinteza dispozitivelor numerice

Cursul prevede familiarizarea elevilor cu domeniul electronicii digitale prin asigurarea cunoștințelor despre funcții logice, operații în algebra Booleană, cunoașterea structurii porților logice și funcționarea acestora. Descrierea principiilor de construcție și funcționare a circuitelor logice combinaționale și secvențiale.