PRETISTARE EXAMEN DE ABSOLVIRE 2021

Disciplina Electrotehnica, componentă a ofertei educaţionale (curricular) pentru calificări
profesionale din domeniul de formare profesională Electronică şi automatică, face parte din
componenta fundamentală a planului de învăţământ la specialitatea 71440 Electronică.
Disciplina are alocat un număr de 90 ore/sem., conform planului de învăţământ, din care: 30
ore/sem. – ore de studiu individual.
Disciplina Electrotehnica este centrată pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile
specificate în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) corespunzătoare
calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de formare profesională Electronică şi
automatică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

Autor cursului Șeremet Emil profesor discipline de specialitate, grad didactic unu.  

Auror curs Șeremet Emil profesor discipline de spegialitate , grad didactic unu.

Tehnici de Comunicare reprezintă o componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru domeniul de formare profesională Electronică şi automatică, specialitatea 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic, calificarea Tehnician Electronică. Face parte din categoria unităţilor de curs obligatorii (cod O) ale Planului de învăţământ şi are rolul de formare/dezvoltare  a competenţelor generale. Unitatea de curs are alocate 60 de ore (semestrul IV), dintre care 30 de ore sunt proiectate pentru studiul individual ghidat de către profesor.

 Învăţământul profesional tehnic pregăteşte, conform Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), specialişti-tehnicieni, care corespund calificării profesionale de nivelul 4. Ocupaţiile raportate la acest nivel de calificare necesită un nivel avansat  de ştiinţă de carte, precum şi abilităţi excelente de comunicare interumană. La astfel de abilităţi pot fi atribuite capacitatea de a înţelege un material complex scris, capacitatea de a transmite  idei, păreri, argumente, atitudini prin diferite tehnici: rapoarte, scrisori, dări de seamă, prezentări verbale etc. În acest context, finalităţile unităţii de curs Tehnici de Comunicare vizează comunicarea corectă, coerentă şi argumentată în limba română,  în  situaţii reale ale vieţii, competenţă-cheie care se formează, în cadrul disciplinei Limba şi literatura română, dar şi a celorlalte discipline, inclusiv de specialitate, şi se perfecţionează continuu, pe parcursul întregii vieţi, deoarece omul, ca fiinţă socială, nu poate exista în afara comunicării, e ,,ceva nedesăvârşit care tinde necontenit la ceva mai mare şi mai bun decât el însuşi” (Descartes).