Ca disciplină aplicativă, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor are drept obiect de studiu metodele de elaborare, proiectare, implementare, deservire tehnică şi utilizare a produselor-program de prelucrare a informaţiilor reprezentate în formă de date numerice, texte, imagini, fişiere grafice, fişiere audio şi fişiere video. Ca domeniu de activitate, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor include implementarea, întreţinerea şi utilizarea produselor-program destinate păstrării, transmiterii şi prelucrării informaţiilor digitale: datele numerice, documentelor text, documentelor grafice, secvenţelor audio şi video. În calitate de disciplină şcolară, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor are drept scop formarea de competenţe de utilizare avansată a principalelor produse-program destinate prelucrărilor de date numerice, textelor, imaginilor, secvenţelor audio şi video, de elaborare a unor programe elementare de calculator şi de proiecte care să valorifice capacitatea de organizare şi creativitate digitală.

Curriculum bazat pe credite transferabile se axează pe formarea de capacităţi şi aptitudini pe baza cunoştinţelor anterioare. Curriculum bazat pe credite transferabile la disciplina Circuite electronice reprezintă documentul normativ de bază care descrie condiţiile învăţării şi performanţele ce trebuie atinse la disciplină, exprimate în competenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare.


Disciplina Circuite digitale, componentă a ofertei educaţionale (curricular) pentru calificări profesionale din domeniul de formare profesională Electronică şi automatică, face parte din componenta fundamentală a planului de învăţământ la specialitatea 71440 Electronică. Disciplina are alocat un număr de 90 ore/sem., conform planului de învăţământ, din care: 30 ore/sem. – ore de studiu individual.

Disciplina Circuite digitale este centrată pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de formare profesională Electronică şi automatică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

Parcurgerea disciplinei nu este condiţionată şi nu condiţionează nici un alt modul din planul de învăţământ.


Progresele societăţii moderne sunt legate fără îndoială de performanţele tehnologiilor moderne, de creşterea randamentelor tuturor activităţilor ce concură la asigurarea vieţii pe Pământ. În acest sens, trebuie remarcat că suportul cablajului imprimat stă la baza tuturor dispozitivelor electronice. Fabricația a unui nou produs rezultă – sau ar trebui să rezulte, din recunoaşterea faptului că există – sau va exista în timp rezonabil, cel puţin un beneficiar capabil să achiziţioneze produsul în condiţii care să amortizeze investiţia şi să asigure profit consistent. Aceasta este condiţia “sine qua non” a producţiei capitaliste, care asigură progresul în toate domeniile activităţii umane. Existenţa acestei condiţii se determină prin studii de piaţă (marketing), solicitări ale unor potenţiali beneficiari, prin intuiţia unei persoane cu putere de decizie etc. Rezultatul acestor activităţi constă în apariţia unei teme de proiectare a cablajelor imprumate.

Disciplina Electrotehnica, componentă a ofertei educaţionale (curricular) pentru calificări profesionale din domeniul de formare profesională Electronică şi automatică, face parte din componenta fundamentală a planului de învăţământ la specialitatea 71440 Electronică. Disciplina are alocat un număr de 90 ore/sem., conform planului de învăţământ, din care: 30 ore/sem. – ore de studiu individual. Disciplina Electrotehnica este centrată pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de formare profesională Electronică şi automatică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.