Unitatea de curs Proiectarea în Comunicaţii Poştale asigură elevilor însuşirea principiilor de bază de proiectare a sediilor de producţie în cadrul Oficiilor, Agenţiilor Poştale, Centrelor de Prelucrare şi transportare a Poştei, Centre şi Direcţii de Poştă. Pentru asigurarea prestării calitative a serviciilor poştale utilizatorilor în primul rând e necesar să proiectăm sediile de producţie unde se va asigura deservirea lor, reţeaua poştală în întregime compusă din puncte de prezentare, Oficii, Agenţii Poştale, cutii poştale, rute poştale, Centre de prelucrare a trimiterilor poştale şi sectorul de distribuire a poştei, procesele şi operaţiile tehnologice aferente conform normelor şi normativelor în vigoare. Implimentarea acestor proiecte vor asigura satisfacerea atât cerinţelor de calitate de prestare a serviciilor poştale actuale cât şi pe cele viitoare pe măsură ce ele cresc. Proiectarea şi implimentarea proiectelor poate fi executată numai de specialiştii sau cu contribuţia celor care au însuşit specialitatea Comunicaţii Poştale şi dispun de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de funcţionare a serviciului poştal. Scopul principal a modulului este studierea de către elevi a cerinţelor de proiectare şi implementare a proiectelor, obţinerea competenţelor şi abilităţilor de a participa la crearea în ansamblu a bunei activităţi în domeniul Comunicaţiilor Poştale, care le va asigura încadrarea în câmpul muncii la unităţile de producţie din domeniul dat în calitate de tehnicieni, tehnologi cu participarea lor în diferite proiecte, programe de proiectare şi implimentare a proceselor şi operaţiilor tehnologice de deservire şi prestarea servciilor poştale şi de alt gen în cadrul intern şi internaţional.


Modulul Tehnologii poştale I are drept scop formarea la elevi a cunoștințelor în domeniul organizării deservirii clientelei, efectuarea proceselor tehnologice de prezentare și distribuire a trimiterilor poștale. Prestarea serviciilor diverse, speciale și suplimentare. Serviciul poștal inițial a avut exclusiv menirea de a satisface necesitățile de transmitere a mesajelor scrise, în primul rând a autorităților de stat. Stabilirea relațiilor mai strânse și frecvente între persoanele fizice și juridice, și în special revoluția culturală și tehnică au făcut să apară ca o soluție imperioasă utilizarea serviciului poștal în cadrul intern și universal pentru toți beneficiarii. În activitatea sa societatea zilnic necesită serviciile comunicațiilor poștale. Din această cauză sa creat condiții, pe care acest serviciu trebuie să le satisfacă și să răspundă menirii sale de a fi un auxiliar indispensabil mersului înainte al omenirii. Poșta este unica ramură a economiei naționale, care permite satisfacerea cerințelor consumatorilor de servicii poștale. Modificările importante din economia națională în vederea trecerii la o economie de piață, efortul întregii țări.

Disciplina Securitatea și sănătatea în muncă este o parte componentă a programului de formare profesională în conformitate cu planul de învățământ abrobat de Ministerul Educației Nr.SC-11/16 din 05.07.2016, specialitatea 71430 Comunicații poștale, termen de studii 3 ani, calificarea Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații. Unitatea de curs are ca obiectiv, studierea, cunoașterea și combaterea factorilor de risc din procesele de muncă, seccesibili să provoace accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale. Securitatea și sănătatea în muncă se integrează în amsamblul activităților prin care orice stat asigură protecția specială a membrilor săi, ca o componentă esențială pentru garantarea unui anumit nivel al calității vieții. În mod concret, securitatea și sănătatea în muncă asigură protecția tehnicienilor din domeniul comunicațiilor poștale față de riscurile la care aceștia pot fi expuși în procesele de muncă. Studierea discipinei contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor profesionale specifice de gestionare eficientă a echipamentului de prevenire a riscurilor ce pot provoca accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale. 

Unitatea de curs este predestinată pentru elevii specialității Comunicații poștale învățământ cu frecvență redusă

Unitatea de curs Automatizarea proceselor tehnologice în Comunicaţii Poştale asigură elevilor însuşirea principiilor de bază de automatizare şi mecanizarea a proceselor tehnologice în domeniul Comunicatiilor Poştale.

Scopul modulului se bazează pe obținerea unui serviciu poștal de calitate din ce în ce mai performant, asigurându-se în același timp condiții optime de lucru a personalului muncitor,  productivitatea și eficiența muncii. Este necesar studierea în permanență a posibilității introducerii noilor utilaje pentru mecanizarea și automatizarea proceselor de producție în Comunicațiile Poștale și perfecționarea celor deja existente.

Importanţa acestui curs şi interesul pe care îl prezintă pe plan mondial au făcut ca însăşi Unuinea Poştală Universală să iniţieze  studii speciale în această direcţie. În cadrul studierii vor fi examinate utilajele introduse în exploatare de către Administraţiile Poştale şi chiar cele în curs de experimentare, pe fiecare comportament de procese şi operaţii tehnolgice, deasemenea cerinţele de implementare şi utilizarea lor.

Modulul este destinat elevilor Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electornică la specialiatea ,,Comunicaţii Poştale’’şi are ca scop formarea cunoștințelor şi capacităţilor referitor la implementarea şi utilizarea echipamentului tehnic grupat pe categoriile preceselor de producție în Comunicațiile Poștale.